สาขาวิชาที่จะได้รับการพิจารณาให้กู้ยืม กรอ. ปี 2552
กลุ่มสาขาวิชา รหัส สาขาวิชา (ไทย) สาขาวิชา (อังกฤษ)
สังคมศาสตร์  โลจิสติกส์
ศิลปศาสตร์ 0026 การจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์ Transport and Logistics Management
มนุษยศาสตร์ 0037 การจัดการขนส่งระหว่างประเทศ International Transportation Management
ศึกษาศาสตร์ 0112 การบริหารการขนส่งระหว่างประเทศ International Transport Management
  0526 ธุรกิจพาณิชยนาวี
Maritime Management
  1612 การขนส่งระหว่างประเทศ International Transportation
  1910 การจัดการโลจิสติกส์ LOGISTICS MANAGEMENT
  2053 การจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน Logistics and Supply Chain Management
  อุตสาหกรรมบริการ
  1257 อุตสาหกรรมการบริการ Services Industries
  1749 อุตสาหกรรมบริการ Service Industry
  1887 อุตสาหกรรมอาหารและบริการ Food Industry and Service
  2096 การอาหารและธุรกิจการบริการ Food and Business Service
  2372 อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ Food Industry and Service
  3210 วิทยาการอาหารและบริการ Food and Services
  3236 อุตสาหกรรมการบริการอาหาร Food Service Industry
  ธุรกิจอุตสาหกรรม
  0530 ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ Gems and Jewelry Business
  1604 ผ้าและเครื่องแต่งกาย-ธุรกิจเสื้อผ้า Textiles and Clothing
  ธุรกิจการบิน
  1964 การจัดการการบิน Aviation Management
  2057 การบริหารการบิน Aviation Management
  2068 การจัดการธุรกิจด้านการบิน Aviation Business Management
  2340 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (แขนงธุรกิจการบิน) Tourism Industry (Business Airline)
  การออกแบบ-การออกแบบภายใน
  0312 การออกแบบภายใน Interior Design
  1228 ออกแบบภายใน Interior Design
  1667 การออกแบบตกแต่งภายใน Interior Decoration and Design
  3123 การออกแบบตกแต่งภายใน Interior Design
  การออกแบบ-การออกแบบอุตสาหกรรม
  1225 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม Industrial Product Design
  0313 การออกแบบอุตสาหกรรม Industrial Design
  1102 ศิลปอุตสาหกรรม Industrial Design
  1230 ออกแบบอุตสาหกรรม Industrial Design
  1746 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม Industrial Design
  2093 การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม Industrial Design
  2321 ศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
Industrial  Craft  and  Design
  3133 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แขนงออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ Industrial Design
  3295 การออกแบบ แขนงออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม Design (Industrial Design)
  การออกแบบ-การออกแบบเครื่องประดับ
  0314 การออกแบบเครื่องประดับ Jewelry Design
  1231 ออกแบบเครื่องประดับ Jewelry Design
  2092 การออกแบบทัศนศิลป์ – ศิลปะเครื่องประดับ Visual - Jewelry Design
  การออกแบบ-การออกแบบบรรจุภัณฑ์
  1222 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ Packaging Design
  0310 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ Packaging Design
  การออกแบบ-การอกแบบผลิตภัณฑ์
  0311 การออกแบบผลิตภัณฑ์ Product Design
  1224 ออกแบบผลิตภัณฑ์ Product Design
  2243 การออกแบบทัศนศิลป์  -  การออกแบบผลิตภัณฑ์ Visual  Design – Product  Design
  การออกแบบ-การออกแบบสิ่งทอ
  1107 ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ Textile, Costume, Garment and Fashion Designs
  1229 ออกแบบสิ่งทอ Textile Design
  3160 ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ Textile Product Design
  การออกแบบ-การออกแบบสิ่งทอ
  1233 ออกแบบเซรามิก Ceramic Design
  2112 ทัศนศิลป์ – เซรามิกส์ Visual Art – Ceramics
  3117 ออกแบบเซรามิกส์ Ceramics Design
  การออกแบบ-การออกแบบแฟชั่น
  0648 ผ้าและเครื่องแต่งกาย Clothing and Design
  1704 แฟชั่นดีไซน์ Fashion Design
  1777 ผ้าและเครื่องแต่งกาย-ออกแบบแฟชั่น  
  1824 การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ Fashion and Textile Design
  1891 ออกแบบเครื่องแต่งกาย Fashion Design
  2059 การออกแบบเครื่องแต่งกาย Fashion Design
  2090 การออกแบบทัศนศิลป์ – การออกแบบแฟชั่น Visual  Design – Fashion  Design
  2094 การออกแบบแฟชั่น Fashion Design
  2201 ออกแบบแฟชั่น Fashion Design
  3158 ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย Fashion Clothing and Textile Design
  3161 ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ Fashion and Textile Design
  การออกแบบ-อื่น ๆ 
  1223 ออกแบบประยุกต์ศิลป์ Applied Arts Design
  1232 ออกแบบเครื่องเรือน Furniture Design
  2091 การออกแบบทัศนศิลป์ – การออกแบบสื่อสาร Visual  Design – Communication  Design
  2095 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ Print Media Design
  ธุรกิจการบิน
  1964 การจัดการการบิน Aviation Management
  2057 การบริหารการบิน Aviation Management
  2068 การจัดการธุรกิจด้านการบิน Aviation Business Management
  2340 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (แขนงธุรกิจการบิน) Tourism Industry (Business Airline)
วิศวกรรมศาสตร์ ซอฟต์แวร์และมัลติมีเดีย
วิทยาศาสตร์และ 0210 การพัฒนาซอฟต์แวร์ Software Development
เทคโนโลยี 0888 วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ - มัลติมิเดีย Applied Computer Science Multimedia
  1406 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย Multimedia Technology
  1713 มัลติมีเดีย Multimedia
  1753 ดิจิทัลอาร์ตส์ Digital Arts
  1760 การออกแบบสื่อนวัตกรรม Innovative Media Design
  1781 คอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์และมัลติมีเดีย Computer Graphics and Multimedia
  1782 มัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต Multimedia and Internet System Engineering
  1828 เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว Technology Multimedia and Animation
  1839 การออกแบบมัลติมีเดีย MULTIMEDIA DESIGN
  1894 เทคโนโลยีภาพยนตร์คอมพิวเตอร์ Cenima and Computer Technology
  1932 คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น Computer Animation
  1990 ออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย Grathic and Multimedia Design
  2055 แอนนิเมชัน Animation
  2089 การออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม Interactive Design and Game Development
  2102 คอมพิวเตอร์กราฟิก Computer Graphic
  2149 ภาพยนตร์และดิจิตอล Department Of Film And Digital
  3165 เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนนิเมชัน Technology Multimedia and Animation
  3232 การออกแบบสื่อดิจิทัล Digital Media Design
  3233 มัลติมีเดียแอนิเมชัน Multimedia Animation
  3247 การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย Interactive and Multimedia Design
  3577 สื่อดิจิทัล Digital Media
  3620 คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย Computer Multimedia
  3709 คอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย Computer Game Multimedia
  3721 เทคโนโลยีมีเดีย Media Technology
  3763 เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน Multimedia and Animation Technology
  เคมีอุตสาหกรรม
  1292 เคมีประยุกต์ Applied Chemistry
  1303 เคมีอุตสาหกรรม Industrial Chemistry
  1304 เคมีอุตสาหกรรม – เครื่องมือวิเคราะห์ Industrial Chemistry - Analytical Instrumentation
  จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
  0426 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม Industrial Microbiology
  ชีวเคมี
  0443 ชีวเคมี Biochemistry
  0444 ชีวเคมีทางการแพทย์ Medical Biochemistry
  0445 ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี Biochemistry and Biochemical Technology
  เซรามิกส์/เครื่องเคลือบดินเผา
  1311 เครื่องปั้นดินเผา Ceramics
  1313 เครื่องเคลือบดินเผา Ceramics
  1319 เซรามิกส์ Ceramics 
  1461 เทคโนโลยีเซรามิก Ceramic Technology
  2044 เทคโนโลยีเซรามิกส์ Ceramic Technology
  ปิโตรเคมี/พอลิเมอร์/ยาง
  0638 ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ Petrochemicals and Polymeric Materials
  1396 เทคโนโลยีปิโตรเคมี Petrochemical Technology
  1407 เทคโนโลยียาง Rubber Technology
  1408 เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ Rubber and Polymer Technology
  3309 วัสดุศาสตร์(อุตสาหกรรมยาง) Materials Science(Rubber Industry)
  วัสดุศาสตร์
  0856 วัสดุศาสตร์ Materials Science
  1409 เทคโนโลยีวัสดุ Materials Technology
  1410 เทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ Material Product Technology
  3726 วัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี Advanced Materials and Nanotechnology
  อัญมณีและเครื่องประดับ
  0857 วัสดุศาสตร์ (อัญมณีและเครื่องประดับ) Material Science (Gems and Jewelry)
  1236 อัญมณีวิทยา Gemology
  1237 อัญมณีและเครื่องประดับ Gems and Jewelry
  1315 เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี Metalwork and Jewelry
  1471 เทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ Jewelry Modeling Technology
  วิทยาการเดินเรือ
  0899 วิทยาการเดินเรือ Nautical Science
  2451 วิทยาศาสตร์การเดินเรือ Nautical Science
  วาริชศาสตร์
  0865 วาริชศาสตร์ Aqutic Science
  0942 วิทยาศาสตร์ทางทะเล Marine Science
  สถิติ
  1125 สถิติ Statistics
  1126 สถิติการศึกษา Educational Statistics
  1128 สถิติประยุกต์ Applied Statistics
  1129 สถิติศาสตร์ Statistics
  รังสีประยุกต์และไอโซโทป
  0823 รังสีประยุกต์และไอโซโทป Applied Radiation and Isotopes
  เครื่องหนัง
  1312 เครื่องหนัง Leatherwork
  เทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม
  1421 เทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม Industrial Art Technology
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้
  0967 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้ Wood Science and Technology
  1467 เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ Pulp and Paper Technology
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
  0970 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ Textile Science and Technology
  ฟิสิกส์อุตสาหกรรม
  0718 ฟิสิกส์ประยุกต์ Applied Physics
  0719 ฟิสิกส์ประยุกต์ - เครื่องมือวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม Applied Physics - Science and Industry Instrumention
  0722 ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ Electronics Physics
  0723 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ Industrial Physics and Medical Instrumentation
  2145 ฟิสิกส์ประยุกต์ – พลังงาน Applied  Physics – Energy
  นักบินและเทคโนโลยีด้านการบิน
  0025 การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ Air Cargo Management
  0042 การจัดการจราจรทางอากาศ Air Traffic Management
  0059 การจัดการท่าอากาศยาน Airport Management
  2138 นักบิน Aviation Pilot Development
  2354 การบำรุงรักษาเครื่องวัดประกอบการบิน Aircraft Maintenance – Aircraft Instrument
  2358 การบำรุงรักษาอากาศยาน Aircraft Maintenance – Airframe and Powerplant
  3072 อิเล็กทรอนิกส์การบิน Aircraft Electronics
  3617 การบิน Aviation
  วิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมอากาศยาน
  0982 วิศวกรรมการบินและอวกาศ Aerospace Engineering
  0983 วิศวกรรมการบินและอวกาศยาน Aerospace Engineering
  1956 วิศวกรรมการบินและอวกาศ และบริหารธุรกิจ Aerospace Engineering and Business Administration
  2172 วิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน Aviation Maintenance Engineering
  2363 วิศวกรรมอากาศยาน Aviation Engineering
  3257 วิศวกรรมอากาศยาน Aeronautical Engineering
  3712 วิศวกรรมอากาศยาน Aerospace Engineering
  วิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมเกษตร
  1033 วิศวกรรมเกษตร Agricultural Engineering
  1040 วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร Agricultural Machinery Engineering
  2662 Agricultural and Forest Engineering Agricultural and Forest Engineering
  3274 วิศวกรรมเกษตรและอาหาร Agricultural and Food Engineering
  3306 วิศวกรรมการแปรรูปผลผลิตเกษตร Agro-Process Engineering
  3807 วิศวกรรมการเกษตร Agricultural Process Engineering
  วิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมยานยนต์
  0456 ช่างยนต์ Auto Mechanics
  1010 วิศวกรรมยานยนต์ Automotive Engineering
  1991 ยานยนต์ Auto Machanics
  2315 วิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์ Automotive  Design  and  Manufacturing  Engineering
  3573 วิศวกรรมยานยนต์ Automotive Technology
  วิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมชีวภาพ
  2670 Biotechnology and Bioprocess Engineering Biotechnology and Bioprocess Engineering
  3187 วิศวกรรมชีวภาพ Biological Engineering
  3725 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ Bioprocess Engineering
  3815 วิศวกรรมชีวภาพ Biological Systems Engineering
  3946 วิศวกรรมชีวเคมี Biochemical Engineering
  วิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมเซรามิกส์
  1043 วิศวกรรมเซรามิก Ceramic Engineering
  3880 Ceramic and Materials Science and Engineering Ceramic and Materials Science and Engineering
  วิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมเคมี
  1034 วิศวกรรมเคมี Chemical Engineering
  1036 วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ Chemical and Biological Engineering
  1294 เคมีวิศวกรรม Chemical Engineering
  2407 วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ Chemical and Process Engineering
  2672 Chemistry and Chemical Engineering Chemistry and Chemical Engineering
  3246 วิศวกรรมเคมีบูรณาการ Integrated Chemical Engineering
  3344 Chemical and Biochemical Engineering Chemical and Biochemical Engineering
  3881 Chemical Engineering and Applied Chemistry Chemical Engineering and Applied Chemistry
  3882 Chemical Engineering and Petroleum Refining Chemical Engineering and Petroleum Refining
  3883 Chemical System Engineering Chemical System Engineering
  วิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมชลประทาน/วิศวกรรมน้ำ/วิศวกรรมดิน
  0998 วิศวกรรมดินและน้ำ Soil and Water Engineering
  1001 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ Water Resources Engineering
  1002 วิศวกรรมทรัพยากรแหล่งน้ำ Water Resources Engineering
  1053 วิศวกรรมแหล่งน้ำ Water Resources Engineering
  1958 วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ Civil Engineering-Water Resources
  2381 วิศวกรรมโยธา - ชลประทาน Civil Engineering - Irrigation
  2396 Water and Wastewater Engineering Water and Wastewater Engineering
  2713 Soil Engineering Soil Engineering
  3127 วาริชวิศวกรรม Aquacul Engineering
  3921 Soil Engineer Soil Engineer
  วิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมโทรคมนาคม
  1054 วิศวกรรมโทรคมนาคม Telecommunication Engineering
  1065 วิศวกรรมไฟฟ้า - โทรคมนาคม Electrical Engineering - Telecommunication
  2405 วิศวกรรมโทรคมนาคม Communication Engineering
  3304 วิศวกรรมโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์ Telecommunications and Electronics Engineering
  3702 วิศวกรรมโทรคมนาคม Telecommunications Engineering
  วิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  0994 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ Computer Engineering
  0997 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ Software Engineering
  1957 วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ Software and knowledge Engineering
  2174 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม Computer Anemation and Game Engineering
  2406 วิศวกรรมระบบซอฟต์แวร์ Software Systems Engineering
  3194 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และชีวการแพทย์ Computer and Biomedical Engineering
  3303 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่าย Computer and Network Engineering
  3334 วิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต Multimedia and Internet System Engineering
  3701 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย Computer and Multimedia Engineering
  3800 วิศวกรรมเครือข่าย Network Engineering
  วิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมระบบควบคุม
  1012 วิศวกรรมระบบควบคุม Control Engineering
  1013 วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด Control System and Instrumentation Engineering
  วิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมไฟฟ้า
  1062 วิศวกรรมไฟฟ้า Electrical Engineering
  1063 วิศวกรรมไฟฟ้า - การวัดคุม Electrical Engineering - Control
  1064 วิศวกรรมไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์ Electrical Engineering - Electronics
  1066 วิศวกรรมไฟฟ้า - ไฟฟ้ากำลัง Electrical Engineering - Electrical Power
  1067 วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร Electrical Communications Engineering
  1068 วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต Electromechanic Manufacturing Engineering
  1069 วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ Electrical and Computer Engineering
  1070 วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบ Electrical Engineering and Systems
  1071 วิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ Microelectronic Engineering
  1602 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Electrical and Electronics
  1732 วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง Power
  1919 วิศวกรรมอุตสาหการ Electrical Engineering
  2148 ไฟฟ้าอุตสาหกรรม Industrial Electricity
  2205 อุตสาหกรรมไฟฟ้า Electrical Engineering
  2317 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Electrical And Electronics Engineering
  3166 วิศวกรรมไฟฟ้า - คอมพิวเตอร์ Electrical Engineering - Computer
  3546 วิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ Electrical and Information Engineering
  3703 วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน Electrical and Energy Engineering
  3804 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Electrical and Electronics Trade
  3887 Electrical Engineering and Electronics Electrical Engineering and Electronics
  3944 ไฟฟ้า Electrical
  วิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  1026 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Engineering
  1029 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม Electronic and Telecommunication Engineering
  1254 อิเล็กทรอนิกส์ Electronics
  1255 อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ Electronics and Computer
  1748 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง Power Electronics
  2206 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ Electronics Engineering
  2318 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม – โทรคมนาคม Electronics and Telecommunication Engineering - Telecommunication
  2338 อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ Electronics Computer
  2339 อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร Electronics  Communication  
  2352 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม – อิเล็กทรอนิกส์ Electronics and Telecommunication Engineering(Electronics)
  3076 อิเล็กทรอนิกส์ Electronic
  3312 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ Electronic and Computer System Engineering
  3760 อิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ Electronic and Computer
  วิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมอาหาร
  0978 วิศวกรรมกระบวนการอาหาร Food Process Engineering
  0988 วิศวกรรมการอาหาร Food Engineering
  1025 วิศวกรรมอาหาร Food Engineering
  1051 วิศวกรรมแปรรูปอาหาร Food Process Engineering
  วิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมอุตสาหการ
  1031 วิศวกรรมอุตสาหการ Industrial Engineering
  1032 วิศวกรรมอุตสาหการ Production Engineering
  1607 วิศวกรรมอุตสาหการ-ออกแบบการผลิต Industrial Engineering Production
  1608 วิศวกรรมอุตสาหการ-เครื่องมือกล Industrial Engineering Machine Tools
  1609 วิศวกรรมอุตสาหการ-เชื่อมประกอบ Industrial Engineering welding and Fabrication
  1735 วิศวกรรมอุตสาหการ Industrial Engineering
  2207 อุตสาหกรรมอุตสาหการ Industrial Engineering
  2319 วิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการ Industrial Engineering Management
  2320 วิศวกรรมอุตสาหการ-การผลิต Industrial Engineering  - Manufacturing 
  วิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมสารสนเทศ
  1019 วิศวกรรมสารสนเทศ Information Engineering
  1733 วิศวกรรมระบบสารสนเทศ Information Systems Engineering
  2173 วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ Information  and  Communication  Engineering
  3062 วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร Information and Communication Engineering
  วิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมโลจิสติกส์
  1734 วิศวกรรมโลจิสติกส์ Logistics Engineering
  3683 วิศวกรรมโลจิสติกส์และระบบห่วงโซ่อุปทาน  
  3727 วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ Management Engineering and Logistics
  3767 วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการ Logistics Engineering and Management
  วิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมการผลิต
  0984 วิศวกรรมการผลิต Manufacturing Engineering
  0985 วิศวกรรมการผลิต Production Engineering
  1011 วิศวกรรมระบบการผลิต Manufacturing Systems Engineering
  2444 วิศวกรรมระบบการผลิตและอัตโนมัติ Manufacturing Systems Engineering and Automation
  2632 วิศวรรมการผลิตและระบบ  
  2761 MANUFACTURING ENGINEERING AND OPERATIONS MANAGEMENT MANUFACTURING ENGINEERING AND OPERATIONS MANAGEMENT
  วิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมวัสดุ/โลหการ
  0990 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ Materials Handling Engineering
  1016 วิศวกรรมวัสดุ Materials Engineering
  1060 วิศวกรรมโลหการ Metallurgical Engineering
  1061 วิศวกรรมโลหการและวัสดุ Metallurgical and Materials Engineering
  1960 วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต Mechanical and Manufacturing Engineering
  2425 วิศวกรรมวัสดุและโลหการ Materials and Metallurgical Engineering
  วิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
  1028 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เชิงกล Mechatronics Engineering
  1037 วิศวกรรมเครื่องกล Mechanical Engineering
  1038 วิศวกรรมเครื่องกล สาขาการผลิต Mechanical Engineering for Manufacturing
  1045 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ Mechatronics Engineering
  1750 เมคคาทรอนิกส์ Mechatronics
  1992 เครื่องมือกล Mechanical Engineer
  2176 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ Mechatronics and Robotics Engineering
  2203 อุตสาหกรรมเครื่องกล Mechanical Engineering
  2413 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ Machatronic Engineering
  3118 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ Mechatronics Engineering
  3258 แมคคาทรอนิกส์ Mechatronics
  3645 วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ Mechatronics Engineering
  วิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมเหมืองแร่
  1049 วิศวกรรมเหมืองแร่ Mining Engineering
  1050 วิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา Mining and Metallurgical Engineering
  วิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมเรือ
  0999 วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ Naval Architecture and Marine Engineering
  1047 วิศวกรรมเรือ Naval Architecture and Marine Engineering
  วิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมสิ่งทอ
  1022 วิศวกรรมสิ่งทอ Textile Engineering
  1035 วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ Textile Chemistry Engineering
  วิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมเครื่องมือ
  1015 วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด Instrumentation System Engineering
  1042 วิศวกรรมเครื่องมือ Tool Engineering
  1771 ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์  
  3292 วิศวกรรมแม่พิมพ์ Tools and Die Engineering
  3947 วิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ Tool and Materials Engineering
  วิศวกรรมศาสตร์-อื่น ๆ
  0986 วิศวกรรมการวัดคุม Instrumentation Engineering
  0991 วิศวกรรมขนส่ง Transportation Engineering
  0995 วิศวกรรมชลประทาน Irrigation Engineering
  1000 วิศวกรรมทรัพยากรธรณี Georesources Engineering
  1005 วิศวกรรมปิโตรเลียม Petroleum Engineering
  1008 วิศวกรรมพลาสติก Plastics Engineering
  1009 วิศวกรรมพอลิเมอร์ Polymer Engineering
  1024 วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ Post – Harvest and Processing Engineering
  1039 วิศวกรรมเครื่องกลเรือ Marine Engineering
  1041 วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม Garment Engineering
  3067 วิศวกรรมพลังงานทดแทน Renewable Energy Engineering
  เทคโนโลยี
  1307 เครื่องกล Mechanical Technology
  1327 เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ Metal Forming Technology
  1341 เทคโนโลยีการผลิต Manufacturing Technology
  1342 เทคโนโลยีการผลิต Production Technology
  1368 เทคโนโลยีการเชื่อม Welding Technology
  1373 เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ Materials Handling Technology
  1412 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ Refrigeration and Air-Conditioning Engineering Technology
  1413 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล Machine Design and Manufacturing Technology
  1444 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Technology
  1446 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ Industrial Electronics
  1447 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลัง Power Electronics Technology
  1455 เทคโนโลยีอุตสาหการ Industrial Technology
  1457 เทคโนโลยีเครื่องกล Mechanical Technology
  1459 เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง Power Technology
  1478 เทคโนโลยีโทรคมนาคม Telecommunication Technology
  1481 เทคโนโลยีไฟฟ้า Electrical Technology
  1482 เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม Industrial Electrical Technology
  1600 ไฟฟ้า Electrical Technology
  1605 เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ Furniture Technology and Design
  1955 เทคโนโลยีการบิน Aviation Technology
  1994 ไฟฟ้ากำลัง Electrical Power Technology
  1995 อิเล็กทรอนิกส์ Electronics Technology
  2128 เทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง Electrical Power Technology
  2129 เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม Electrical Power Technology
  2132 เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต Manufacturing Technology
  2136 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม Electronic and Telecommunication Technology
  2276 เทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง Logistics Technology and Transportation Management
  2566 เทคโนโลยีอิเลคทรอนิคส์  
  3064 เทคโนโลยีรถยนต์ Auto-mechanics Technology
  3183 เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Electrical and Electronics Technology
  3184 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน Automotive and Automotive parts Technology
  3465 เทคโนโลยีอิเลคโทรนิคส์  
  3572 ไฟฟ้า Electrical Power Technology
  3574 เทคโนโลยียานยนต์ Automotive Technology
  3691 เทคโนโลยีการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ Tool and Die Technology
  3799 เทคโนโลยีโลจิสติกส์ Logistics Technology
  3939 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ Electronics Technology
  เทคโนโลยี-ด้านวิศวกรรม
  1414 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม Welding Engineering Technology
  1415 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ Automotive Engineering Technology
  1416 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ Electronics Engineering Technology
  1417 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง Power Electronics Engineering Technology
  1418 เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องมือ Tool Engineering Technology
  1420 เทคโนโลยีวิศวกรรมไม้ Wood Engineering Technology
  2277 เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ Polymer  Engineering  Technology
  2403 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ Mechatronics Engineering Technology
  3775 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบแม่พิมพ์ Tool and Die Design Engineering Technology
  3777 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า Electrical Engineering Technology
เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร
  1310 เครื่องจักรกลเกษตร Agricultural Machinery
  1324 เทคนิคการเกษตร Agricultural Techniques
  1343 เทคโนโลยีการผลิตพืช Crop Production Technology
  1344 เทคโนโลยีการผลิตพืช Plant Production Technology
  1345 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ Animal Production Technology
  1347 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ Technology of Aquatic Animal Product
  1354 เทคโนโลยีการยาง Rubber Technology
  1365 เทคโนโลยีการเกษตร Agricultural Technology
  1366 เทคโนโลยีการเกษตร - การผลิตสัตว์ Agricultural Technology - Animal Production
  1367 เทคโนโลยีการเกษตร – การผลิตพืช Agricultural Technology - Plant Production
  1380 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร Agricultural Biotechnology
  1383 เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร Agricultural Technology
  1384 เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร Agricultural biotechnology
  1458 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร Agricultural Machinery Technology
  2269 เทคโนโลยีการเกษตร (ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช) Agricultural  Technology  (Plant  Production  Technology  Program)
  2466 เทคโนโลยีการเกษตร(เทคโนโลยีการผลิตพืช) Agricultural Technology (Plant Production Technology)
  2663 Agricultural Mechanics Agricultural Mechanics
  3128 เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร Agricultural Machinery and Mechatronics
  3134 เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการเกษตร Agriculture (Agricultural Techonology)
  3305 เกษตรเคมี Agriculture(Agro-Chemistry)
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
  0926 วิทยาศาสตร์การอาหาร Food Science
  0928 วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ Food Science and Nutrition
  0965 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร Food Science and Technology
  1363 เทคโนโลยีการอาหาร Food Technology
  1364 เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ Food Technology and Nutrition
  1393 เทคโนโลยีทางอาหาร Food Technology
  1442 เทคโนโลยีอาหาร Food Technology
  1684 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร Food Industrial Technology
  2135 เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ Food  Technology  and  Nutrition
  2167 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหาร Food Science and Technology
  2168 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร Food  Science  and  Technology
  2351 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร Food Science and Technology
  2807 เทคโนโลยีทางการอาหาร  
  3655 เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร Food Biotechnology
  อุตสาหกรรมเกษตร
  0643 ผลิตภัณฑ์ประมง Fishery Products
  0689 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร Agri-Industrial Product Development
  0690 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร Agro-Industrial Product Development
  0841 วนผลิตภัณฑ์ Forest Products
  0897 วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว Postharvest Technology
  1264 อุตสาหกรรมเกษตร Agricultural Industry
  1265 อุตสาหกรรมเกษตร Agro - Industry
  1337 เทคโนโลยีการบรรจุ Packaging Technology
  1349 เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Product Development Technology
  1362 เทคโนโลยีการหมัก Fermentation Technology
  1379 เทคโนโลยีชีวภาพ Biotechnology
  1381 เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร Agro-Industrial Biotechnology
  1398 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง Fishery Products Technology
  1400 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม Industrial Design Technology
  1437 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว Postharvest Technology
  1438 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์ Postharvest Technology and Package
  1453 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร Agro-Industrial Technology
  1681 เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม Industrial Biotechnology
  1847 พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร FOOD PRODUCT DEVELOPMENT
  2056 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล Marine Product Technology
  2273 เทคโนโลยีการประมง (ด้านผลิตภัณฑ์ประมง) Fishery  Technology  (Product Program)
  2275 เทคโนโลยีแปรรูปชีวภาพ Bio – processing  Technology
  2409 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ Agro-Industry Technology and Management
  2518 Packaging Packaging
  2688 Food Engineering and Bioprocess Technology Food Engineering and Bioprocess Technology
  2689 Food Processing Food Processing
  2772 POST-HARVEST AND FOOD PROCESS ENGINEERING POST-HARVEST AND FOOD PROCESS ENGINEERING
  2922 เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว  
  2924 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร  
  2932 แปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร  
  2965 Post Harvest Techology Post Harvest Techology
  3329 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ Packaging Technology
  3463 เทคโนโลยีวนผลิตภัณฑ์  
  3464 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและวิศวกรรมอาหาร  
  3809 อุตสาหกรรมเกษตร Agriculture Industries
  3860 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร Food Product Development
  3863 เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร Food Safety Management and Technology
  3915 Postharvest Postharvest
  สิ่งทอ
  0649 ผ้าและเครื่องแต่งกาย Textiles and Clothing
  1178 สิ่งทอ Textile
  1399 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์สิ่งทอ Textile Product Technology
  1456 เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ Textile Chemistry Technology
  1469 เทคโนโลยีเสื้อผ้า Garment Technology
  2296 ผ้าและเครื่องแต่งกาย-อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย Textiles and Clothing - Clothing Technology
  2391 ผ้าและเส้นใย  
  2551 เครื่องทอ-ย้อม  
  3201 สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม Textiles and Garments
  3459 เทคนิคสิ่งทอ  
  3859 แฟชั่นและเทคโนโลยีเสื้อผ้า Fashion and Garment Technology
สาธารณสุข การพยาบาล
พยาบาลศาสตร์ 0185 การพยาบาล Nursing
เภสัชศาสตร์ 0206 การพยาบาลและผดุงครรภ์ Nursing and Midwifery
  0641 ผดุงครรภ์ Midwifery
  0665 พยาบาลศาสตร์ Nursing Science
  0670 พยาบาลและผดุงครรภ์ Nursing and Midwifery
  1700 พยาบาล Nursing Science
  3415 การผดุงครรภ์  
  3418 การพยาบาลและการผดุงครรภ์  
  เภสัชศาสตร์
  0111 การบริบาลทางเภสัชกรรม Pharmaceutical Care
  0569 บริบาลเภสัชกรรม Pharmaceutical Care
  1486 เภสัชกรรม Pharmaceutics
  1495 เภสัชบริบาลศาสตร์ Pharmacy
  1502 เภสัชศาสตร์ Pharmacy
  1832 PHARMACY PROGRAM (INTERNATIONAL) PHARMACY PROGRAM (INTERNATIONAL)
  2427 เภสัชศาสตร์ Pharmaceutical Sciences
  2438 เภสัชศาสตร์ Pharmaceutical Sciences
  3635 บริบาลเภสัชกรรม Pharmacy
  อาชีวอนามัยและคสามปลอดภัย
  1242 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย Occupational Health and Safety
  1988 เทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย Safety Technology and Occupational Health
  3715 วิทยาการความปลอดภัย Safety Science
  สหเวชศาสตร์
  0013 กายภาพบำบัด Physical Therapy
  0014 กายภาพบำบัด Physiotherapy
  0349 กิจกรรมบำบัด Occupational Therapy
  0366 ความผิดปกติของการสื่อความหมาย Communication Disorders
  0830 รังสีเทคนิค Radiological Technology
  0831 รังสีเทคนิค Technical Radiology
  1269 อุปกรณ์การแพทย์ Medical Instrumentation
  1270 อุปกรณ์ชีวการแพทย์ Biomedical Instrumentation
  1325 เทคนิคการแพทย์ Medical Technology
  1439 เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก Cardio – Thoracic Technology
แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
สัตวแพทยศาสตร์ 1565 แพทยศาสตร์ Medicine
ทันตแพทยศาสตร์ 1566 แพทยศาสตร์ (ชนบท) Medicine (MESRAP)
  1567 แพทยศาสตร์ (แนวใหม่) Medicine (CTPB)
  การแพทย์แผนไทย
  0337 การแพทย์แผนไทยประยุกต์ Applied Thai Traditional Medicine
  1568 แพทย์แผนไทย Thai Traditional Medicine
  2084 การแพทย์แผนไทย Thai Medicine
  2144 แพทย์แผนไทยประยุกต์ Applied  Thai  Traditional  Medicine
  2238 การแพทย์แผนไทย Thai  Traditional  Medicine
  การแพทย์พื้นบ้าน
  1652 การแพทย์แผนตะวันออก Oriental Medicine
  1854 การแพทย์แผนจีน National of Science (Chinese Medical)
  2996 การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก Traditional and Alternative Medicine
  3171 การแพทย์ล้านนา Lanna Medicine
  สัตวแพทยศาสตร์
  1162 สัตวแพทยศาสตร์ Veterinary Medicine
  1323 เทคนิคการสัตวแพทย์ Veterinary Technology
  ทันตแพทยศาสตร์
  0513 ทันตแพทยศาสตร์ Dental Surgery
  0514 ทันตแพทยศาสตร์ Dentistry