วันที่ 25 กุมภาพันธ์Œ 2560  
  เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ (Username)
รหัสผ่าน (Password)
  เมนูหลัก
  สำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจระบบการวางแผนเพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา มากน้อยเพียงใด
 มากที่สุด
 มาก
 ปานกลาง
 น้อย
 ไม่พอใจ
  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงาน สกอ.
หน่วยงาน กยศ.
การรับบุคคลเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง(Admissions)
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แนะนำสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของภาคเอกชน

ประเภทสถาบัน/หลักสูตร

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา Rajamangla University of Technology Srivijaya
1 ถนนราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ : 0-7431-6260-3 โทรสาร : 0-7432-4245
 
หลักสูตร

การแพทย์แผนไทยบัณฑิต
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
คหกรรมศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บัญชีบัณฑิต
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ศิลปบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
สถาปัตยกรรมบัณฑิต
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

กลับข้างบน
   
การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้
      Browser เป็น Internet Explorer 6
      และขนาดความกว้างหน้าจอ เป็น
      1024 x 768 pixels
@2007 การวางแผนเพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา