วันที่ 22 สิงหาคม 2562  
  เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ (Username)
รหัสผ่าน (Password)
  เมนูหลัก
  สำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจระบบการวางแผนเพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา มากน้อยเพียงใด
 มากที่สุด
 มาก
 ปานกลาง
 น้อย
 ไม่พอใจ
  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงาน สกอ.
หน่วยงาน กยศ.
การรับบุคคลเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง(Admissions)
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แนะนำสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของภาคเอกชน
 
    หลักการและเหตุผล
 
    

              ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ได้นำเสนอแผนทิศทางการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Roadmap)  ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2548 ที่ประชุมมีมติให้อนุมัติ  และมอบหมายให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ดำเนินการเพื่อบูรณาการระบบเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ (Network Infrastructure) และผลักดันให้เกิดการบริการของภาครัฐในลักษณะ e-Services ในการนี้  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้คุณภาพตามเป้าประสงค์  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้จัดตั้ง สำนักงาน EGA” ขึ้นเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งภายใต้สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อทำหน้าที่ กำกับ ดูแลและรับผิดชอบงาน e-Government ของประเทศ  รวมถึงการผลักดันให้เกิดการให้บริการของภาครัฐในลักษณะของ e-Services
              สำหรับการพัฒนาระบบบริการของภาครัฐในลักษณะ e-Services นี้ จะมุ่งสู่การพัฒนาและส่งเสริมแต่ละกรม  ให้มีระบบบริการภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Services) เพิ่มขึ้นได้อย่างน้อย 1 บริการ  โดยในระยะแรกของการดำเนินการนี้จะมีหน่วยงานระดับกรมที่เข้าร่วมโครงการ และจะพิจารณาคัดเลือกบริการภาครัฐที่มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ (Impact  Factor) ไม่น้อยกว่า 200,000 รายต่อปีขึ้นไป  สามารถพัฒนาให้เป็นระบบบริการภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้  ภายในกรอบเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งจะผลักดันให้มีระบบบริการภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อยปีละ 15 บริการ ในปีต่อ ๆ ไป
             
เพื่อให้ระบบบริการภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สัมฤทธิ์ผลตามเป้าประสงค์  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงมีความประสงค์จะพิจารณาจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการพัฒนาระบบการวางแผนเพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ของสำนักงานบริการโครงการปฏิรูประบบการเงินเพื่อการอุดมศึกษา  ซึ่งเป็นระบบที่ให้บริการในลักษณะ e-Services เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้เรียนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา และสามารถตัดสินใจได้บนพื้นฐานของข้อมูลที่มีอย่างเพียงพอ  ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนตัดสินใจเลือกหลักสูตร สาขาวิชา และสถาบันการศึกษาที่เหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง

 
     
    วัตถุประสงค์
 
    

1.   เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
2.   เพื่อให้ผู้เรียนสามารถตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ และพิจารณาการกู้เงิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ
3. 
เพื่อให้สถานศึกษาปรับปรุงการให้บริการแก่นิสิต  นักศึกษา  และพัฒนาคุณภาพ  มาตรฐานการจัดการ การเรียน การสอน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและผู้ประกอบการ

 
     
    ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 
    

1.  นักเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งที่เปิดสอนในหลักสูตรและสาขาที่ต้องการได้
2.  นักเรียนสามารถประมาณการค่าเล่าเรียนในแต่ละทางเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้
3.  นักเรียนสามารถวางแผนการใช้จ่าย หรือกู้เงินเพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้
4.  อัตราการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาจะเพิ่มขึ้น ทำคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมดีขึ้น เนื่องจากสามารถเข้าถึงข้อมูลของสถาบันอุดมศึกษาได้สะดวก และเกิดความมั่นใจในการลงทุนเพื่อการศึกษา  โดยเลือกเรียนสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพ  เมื่อจบการศึกษาแล้วมีงานทำ และสามารถชำระหนี้คืนได้ในอนาคต

 
     

กลับข้างบน
   
การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้
      Browser เป็น Internet Explorer 6
      และขนาดความกว้างหน้าจอ เป็น
      1024 x 768 pixels
@2007 การวางแผนเพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา